ПРОЕКТ „Нови хоризонти“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Приоритетна ос: ,, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. Посредством схемата за безвъзмездна  финансова помощ:

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” 

Срок на реализация: 16.08.2016 – 16.12.2017 г. – 16 месеца

Номер на договора: BG05M9OP001-1.003-0942

Проектът се изпълнява от фирма БОРИВАН ООД

Проект „Нови хоризонти”, изпълняван от фирма БОРИВАН ООД, има за цел да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Проектът подпомага обучението и работата на продължително безработни и неактивни лица и безработни лица над 54 г. при работодател – фирма БОРИВАН ООД, като способства за преодоляването на констатираните проблеми и удовлетворяването на изведените от тях потребности. Обхванати са 10 безработни и неактивни участници от целевата група.

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на Република България. Проектът приключва на 16.12.2017г.

Специфичните  цели на проекта са:

  • осигуряване на достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица;
  • мотивация и насърчаване трудовата реализация на безработни и неактивни лица и осигуряване на условия за активен трудов живот;
  • интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение и ключови компетенции;
  • създаване на условия за по-широко прилагане на принципите на учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието;
  • осигуряване на добре подготвени кадри отговарящи на изискванията на фирма БОРИВАН ООД;
  • адаптиране на безработни лица от уязвими групи към новите условия и изисквания, произтичащи от динамиката на пазара на труда и членството на България в Европейския съюз.

Във връзка с това основните дейности на проекта са:

Дейност 1: Организация и управление на проекта.

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

Дейност 3: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца.

Дейност 4: Предоставяне на професионално обучение на вече наетите по проекта лица.

Дейност 5: Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности.

Дейност 6: Осигуряване на информиране и публичност на проекта.

Чрез заложените в проекта дейности се работи по отношение на:

  • предоставяне на възможности за личностна изява на безработни и неактивни лица с цел повишаване на мотивацията и възможностите им за организирана работа, за поемане на отговорност и презентиране на собствените постижения и способности;
  • самоорганизация на безработни лица по време на обучението и наемането на работа от фирма БОРИВАН ООД и ефективно партниране с колегите;
  • участие на безработни лица на пазара на труда, което способства за преодоляване на апатията;
  • изграждане на толерантни взаимоотношения посредством съвместно участие в предвидените по проекта дейности и прояви и превенция на отпадане от пазара на труда.

След приключане на проектните дейности, фирмата ще запази работните места на 50% от наетите по проекта лица.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фирма БОРИВАН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МТСП.

 

           –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект “Нови хоризонти”, договор № BG05M9OP001-1.003-0942 се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги